Memento Mori
Britsum

Nieuws

 

Uitvaartvereniging

Memento Mori Britsum

 

Agenda algemene ledenvergadering maandag 25 oktober 2021

om 19.30 uur in Britsenburgh.

 

1. Opening.

2. Mededelingen / vaststellen agenda / ingekomen stukken.

3. Vaststellen notulen vergadering d.d. 11 april 2019.

4. Jaarverslagen over 2019 en 2020.

5. Financieel verslag over 2019 en 2020.

6. Verslag kascommissie mevr. I. Radersma-Mulder en

    dhr. O. van der Hoek.

7. Benoeming nieuw lid kascommissie.

8. Vaststellen contributie en ledenkorting 2021.

9. Bestuur.    - Functie penningmeester is vacant

                     - Mevr. R. van der Velde draait voorlopig mee als

                       aspirant algemeen bestuurslid.

10. Bespiegeling en vooruitzichten van de vereniging.

11. Rondvraag.

12. Sluiting.

 

www.mementomoribritsum.nl

 

 

I

 

Van het Bestuur.

In verband met de maatregelen rondom het Coronavirus ziet het bestuur zich genoodzaakt de Algemene Ledenvergadering tot nader orde te annuleren. Deze vergadering stond gepland op 23 april 2020

Wij hopen op uw begrip.
Het bestuur van Uitvaartvereniging Memento Mori Britsum